ISANG Lamborghine Veneno ang pumarada sa parking lot ng main building ng Madrid Group of Companies, ang kompanya na pagmamay-ari ng mga Madrigal. Madrigal is one of the rich family in the country. Ang Madrigal ang may-ari ng kilalang airlines sa bansa. Sila din ang may-ari ng pinakamalaking Mall sa bansa ang The Madrid Malls. At dalawang anak na lalaki ang namamahala ng kompanya.

Lumabas sa kanyang kotse ang isang matangkad na lalaki. Inayos nito ang suot na business suit. He got a busy day but he needs to keep his cool. Walang emosyon na naglakad papunta sa elevator ang lalaki. Wala siyang kasabay ng mga sandaling iyon. Nang bumukas ang elevator ay agad siyang pumasok. Isinadal niya ang likuran at tumingin sa kanyang relo. May meeting siya ng ten oclock at tama lang ang dating niya sa opisina.

Nang bumukas ang elevator sa first floor ay may pumasok na dalawang babae. Agad nan amula ang mukha ng mga ito ng makita ang nakatayong lalaki. Sino nga ba ang hindi kikiligin kung isang Madrigal ang makakasabay ng mga ito sa elevator. Lalo na kung ang isang tulad ni Daniel Lorenzo Madrigal. Ito ang panganay na anak ng Madrigal at siyang namamahala ng Madrid Group of Companies.

Napatinign si Lorenzo sa dalawang babae na nagbubulungan sa harap niya. Alam nito na siya ang pinag-uusapan ng mga ito. Well, sanay naman na siya sa ganoon kaya binaliwala na lang niya. Nang lumabas ang mga ito ay sumulyap pa sa kanya. Tumaas lang ang sulok ng labi nito. What can you expect?

Nang marating ni Lorenzo ang floor ng kanyan opisina ay tumayo ang kanyang mga tauhan para batiin siya. Lorenzo didn greet them back. Tuloy-tuloy lang ang binata hanggang sa marating nito ang dulong bahagi kung nasaan ang opisina nito.

”Good morning, Sir Lorenzo. ” Magalang na bati ng kanyang sekretarya na si Yancy.

”Good morning, Yancy. ” Ganting bati niya.

Pumasok siya ng kanyan opisina at umupo sa swivel chair. Sumunod sa kanya si Yancy na may hawak na notepad.

”May additional meeting po kayo mamayang three oclock, Sir. Mr. Shinjo Yamanake wanted to talk to you about his branding project here in the Philippines. ”

”Hindi pa rin pala siya tumitigil sa project niyang iyon? ” Napa-iling siya.

”No, Sir. He wanted to pursue you. I heard that he wants to enter the Philippine market. ”

”At tayo ang nakikita niyang daan para doon. ” Isang malalim na paghinga ang ginawa niya. ”Can you check his product for me? Gusto kong malaman kung maganda ang quality ng mga product niya bago natin gamitin sa mga eroplano natin. Tingnan mo din kung ano status ng kompanya niya sa Japan. ” Utos niya dito.

”Okay po, Sir. ”

”By the way, can you reserve me a table later? ”

”For dinner date, Sir? ” Nakataas ang kilay na tanong ni Yancy.

Napangiti siya sa tanong nito. ”Yes. I will date my girl later. ”

”Which of them? Para naman masabi ko agad kung anong gusto ng babae mo. ”

Sumandal si Lorenzo sa u**n at pinagkrus ang braso. ”Yancy, hindi porket pinsan kita ay kakausapin mo na ako ng ganyan. Tandaan mo, boss mo ako. ”

Tumaas ang isang sulok ng labi nito. ”Boss nga kita pero mas boss ko si Tito Loreen. Magagalit na naman iyon kapag hinayaan kitang makipag-date sa kaninong babae tapos malaman na lang namin na anak pala ng isang investor. ”

”Hey! It won happen again. ” Napa-ayos ng upo si Lorenzo dahil sa sinabi ng pinsan.

”Ya… tell me it won happen kapag hindi ka na isang playboy. ” Ibinaba nito ang hawak na folder. ”Dennis is asking me kung sasabay ka ba sa kanya mamaya. Dadalawin niya yata si Tita. ”

Nawala ang mapaglarong ngiti sa labi ni Lorenzo. ”I won . Just reserve me a table in Kazy Food Elite. ”

Hinarap na niya ang mga papeles na nasa mesa niya.

”Okay. Basahin mo pala iyang folder. Para iyan mamaya sa meeting me. ” Tumalikod na si Yancy at iniwan siya.

Isinandal ni Lorenzo ang kanyang likuran at ipinikit ang mga mata. Ilang buwan na ba ang lumipas pero wala pa rin nagbabago sa nararamdaman niya. Nagluluksa pa rin sila sa pagkawala ng pinaka-importanteng babae sa kanilang buhay. Ang kanyang ina. Namatay ito dahil sa sakit sa puso. Biglaan ang lahat at hindi naging madali sa kanila ni Dennis ang lahat.

Kinuha niya ang phone at hinanap ang number ng nakakabatang kapatid. Tinawagan niya ito.

”Napatawag ka? ” Bungad ni Dennis sa kanya.

”I can make it later. Ikaw na lang ang dumalaw kay Mommy mamaya, ” aniya.

”Okay. ” Iyon lang at binabaan na siya ng tawag ng kapatid.

Isang malalim na paghinga ang ginawa niya. Kagaya niya ay nagdadalamhati din ang kapatid pero mas magaling itong humawak ng emosyon. Mas bata ng dalawang taon sa kanya si Dennis at kakahawak lang nito ng The Madrid Malls pero agad nitong napatunayan ang sarili sa lahat. Sa isang taon nitong hawak ang mall ay agad na tumaas ang sales noon. His brother is smart but cold. Mas lalo itong naging malamig sa mga tao ng mawala ang ina. Kabaliktaran naman siya ng kapatid.

He is flirt. Inaamin niya iyon. He loves to play and have fun. Ang sabi nila, kapag panganay ka ay seryuso sa buhay pero na iiba siya. He doesn want to be in a serious relationship. Love is not his thing. Mula noon at hanggang ngayon ay hindi siya naniniwala sa pagmamahal. Lumaki sila ni Dennis na hindi iyon nakikita sa kanilang magulang kaya paano siya maniniwala. His father marries his mother because of business and power. May-ari ng tatlong mall ang mga magulang ng kanyang ina at nang magpakasal ang kanyang mga magulang ay pinag-isa iyon. Ang ina niya ang namahala ng mall habang ang ama niya sa airlines. His parents are not in good terms. Lumaki sila na ang ina ang laging kasama dahil madalas na wala ang ama sa bansa.

Sa harap ng maraming tao ay maayos ang relasyon ng kanyang magulang pero kapag ang mga ito na lang ay madalas na nag-aaway ang mga ito. He was in high school when he found out that his mother is having an affair. Ayon sa narinig niya ay ang lalaking iyon talaga ang minamahal ng kanyang ina. Matagal na ang mga ito at napilitan lang magpakasal ang ina dahil sa magulang nito. Makikipaghiwalay na sana ang ina sa kanilang ama ng mamatay ang lalaki sa isang aksidente. Doon niya nakita kung paano nagdalamhati ang ina na siyang naging dahilan para mapabayaan nito ang sarili.

Dennis doesn know everything about their mothers affair. Hindi niya pinapaalam sa kapatid. Para saan pa at wala na din naman ang kanilang minamahal na ina. Ayaw na niyang dungisan ang ala-ala nito. Sapat ng ang alam lang nito ay isang mabait at mapagmahal na ina at asawa ang kanilang ina.

Lorenzo doesn want to repeat the same mistake his parents did. Kaya nga ayaw niyang magpakasal o magkaroon ng pormal na relasyon. He doesn know how to love. Wala siyang paki-alam doon.

IPINARADA NG driver ang kotse sa tapat ng eskwelahan na pinapasukan niya. Kinuha ni Ashley ang bag niya at lumabas. Hindi na siya nagpaalam pa sa driver. Isang sling bag at laptop bag ang hawak niya. Inayos ni Ashley ang suot na salamin bago naglakad papasok ng paaralan.

Ashley Samantha Elizabeth Martinez-Cortez is the only heirs of Cazza Pilar Group of Companies. Pang-apat sa pinakamalaking kompanya sa bansa. Pagmamay-ari ng mga Cortez ang Cazza Pilar at ang ama niya ang may-ari noon. Tatlong magkakapatid ang Cortez. Si Armando Cortez na siyang ama niya. Ivylyn Rose Cortez-Saavadra ang panganay sa magkakapatid at siyang pinakamayaman dahil ang pinakasalan nito ay ang may-ari ng Redwave Group of Companies. Ang bunso ay ang siyang nakapangasawa ng Korean, si Zenny Corterz-Kim. May-ari ng Kingstate Incorporated ang asawa ni Tita Zenny na may branch sa Korean.

Naglakad si Ashley papunta sa una niyang subject ng araw na iyon. She doesn have a friend. At wala siyang balak na magkaroon ng kaibigan. Sa antas niya sa buhay ay malabong makahanap siya ng kaibigan na tapat. Ilang beses na ba siyang nagkaroon ng kaibigan at patalikuran siyang siniranan. Simula noon ay wala na siyang naging kaibigan. Tanging ang pinsan na lang na si Alex at Lincoln ang hinayaan niyang maging malapit sa kanya.

Sa dulong bahagi umupo si Ashley. She looks like a loner person but she not. Its her choice to be aloof and alone. Pagkatapos ng kanyang klase ay pumunta siya sa paborito niyang restaurant. Iniwan ng driver ang kotse niya at ang susi. Ashley loves pasta but her mom doesn want her to eat such kind of food. Kaya kapag may pagkakataon na makakatakas siya ay kumakain siya.

Pagkatapos niyang kumain ay pumunta siya ng parking lot. Nagsalubong ang kilay niya ng mapansin ang gulong ng kanyang kotse. Sinipat niya iyon ng mabuti.

Isang malalim na paghinga ang ginawa niya. ”Nakalimutan na naman ba ni Mang Elmer? ” Na-iirita niyang sabi.

Kinuha niya ang phone sa bulsa at tatawagan na sana ang family driver nila ng may isang lalaki na lumapit. Nagsalubong ang kilay niya.

”Who are you? ” Mataray niyang tanong.

Nagtaas ng tingin ang lalaki. Nagtagpo ang kilay niya ng ngumiti ito.

”Flat ang gulong mo. ” Itinuro nito ang gulong ni

点击屏幕以使用高级工具 提示:您可以使用左右键盘键在章节之间浏览。

You'll Also Like